گیربکس فوق سرعت یا اوردرایو وسیله ای است که به انتهای گیربکس متصل میشود. اوردرایو قادراست با ثابت نگهداشتن سرعت اتومبیل دور موتور انرا تا حدود 30 درصد تنزل دهد .

 

img/daneshnameh_up/a/ac/overdrive_gearbox70.JPG


قسمتهای اصلی اوردرایو عبارتند از: محور خروجی گیربکس- محور خروجی اوردرایو- کلاچ غلطکی- مجموعه دنده خورشیدی- حامل سیاره ای- پینیونها ودنده حلقه ای که به محور خروجی متصل است.
برای استفاده از اوردرایو چند کنترل مکانیکی و الکتریکی در دسترس راننده قرار دارد و بطور کلی اوردرایو دارای سه نوع تحرک است که به شرح ذیل هیباشد:

  1. وضعیت قفل شده که در آن دندانهای قفل کننده مجموعه خورشیدی با حامل سیاره ای و دنده خورشیدی بصورت یکپارچه حرکت کرده و تغییری در گشتاور حاصل نمیکند.
  2. وضعیت مستقیم یا حرکت آزاد که در آن دندانهای قفل کننده مجموعه خورشیدی آزاد هستند و شیطانک نیز با دنده توقف در گیر نشده است. در این وضعیت اتومبیل بصورت خلاص حرکت خواهد کرد.
  3. وضعیت فوق سرعت که در آن شیطانک با دنده توقف درگیر بوده و دنده خوشیدی را ثابت نگه داشته است و دندانهای قفل کننده مجموعه خورشیدی نیز با حامل سیاره ای در گیر نیست. در این وضعیت قدرت از طریق حامل سیاره ای به پینیونها و از آنها به دنده حلقه ای و بالاخره به محور خروجی انتقال پیدا میکند و نسبت تبدیل گشتاور کمتر از واحدی حاصل میشود.

اوردرایو را در هر لحظه میتوان با فشار دادن کامل به پدال گاز به وضعیت مستقیم منتقل ساخت. در سرعتهای کمتر از حدود 50 کیلومتر اوردرایو بصورت خودکار به وضع مستقیم منتقل میشود.